Syfte

SKM syftar till att

  • initiera och vidmakthålla en diskussion om matematikens roll i samhället och målen för matematikutbildning på alla nivåer i skola och högskola/universitet;
  • fungera som en länk mellan ICMI , the International Commission on Mathematical Instruction, och personer verksamma inom svensk matematikutbildning samt att sprida kännedom om ICMI:s verksamhet och stimulera till svenska bidrag till denna;
  • stödja utvecklingen av forskning och utvecklingsarbete i matematikdidaktik i Sverige;
  • bidra till ökade internationella kontakter bland grupper i Sverige som är engagerade i matematikutbildning;
  • skapa ett forum för ökade kontakter och mer tankeutbyte mellan matematikutbildare i skolan, lärarutbildningen och övriga matematikutbildare på högskolor och universitet;
  • medverka till att identifiera problem i matematikutbildningen och till att kartlägga och analysera brister i rekryteringen till matematikstudier på gymnasienivå och till grundutbildning och forskarutbildningen vid universitet och högskolor;
  • bidra till att sprida kännedom om goda exempel och framgångsrika metoder att förbättra kvaliteten i matematikutbildningen och rekryteringen till den.