ICME11

Reserapporter från ICME11-stipendiaterna

SKM ansökte under hösten 2007 om medel från Myndigheten för skolutveckling(MSU) för att erbjuda verksamma lärare i matematik en möjlighet att delta i den internationella världskongressen ICME11, International Congress on Mathematical Education, Monterrey i Mexico 6-13 juli 2008. Vid den tidigare världskongressen ICME10 i Köpenhamn 2004 medverkade SKM till att lärare kunde delta.

Medel erhölls under våren 2008 från MSU och räckte till att finansiera 10 stipendiater. Vi tackar MSU för detta viktiga stöd till SKM:s verksamhet för svensk matematikutbildning. De 10 stipendiaterna valdes ut bland ca 150 lärare som ansökte om denna unika möjlighet till fortbildning. Bland de kriterier som styrde utvalet sågs
existerande nätverk som en förutsättning för att sprida erfarenheterna och intrycken från konferensen till så många kolleger som möjligt som mycket viktigt. Att så många sökte dessa stipendier visar på det stora intresse och engagemang som finns hos lärare att utveckla matematikundervisningen i landet. Vi tackar alla som sökte och SKM kommer att verka för att fler stipendier ska kunna erbjudas inför ICME12, som äger rum i Sydkorea 2012.

Från SKM följde Christer Bergsten och Lisa Björklund Boistrup med
stipendiatgruppen (finansierat av andra medel).

Vad är ICME11?

Världskongressen ICME11, The International Congress on Mathematical Education, arrangeras vart fjärde år under överseende av International Commission on Mathemaical Instruction, ICMI. En kort beskrivning av denna kongress finns här. Se även hemsidorna för ICME10 och ICME11 ovan. Fler intryck från ICME11 finns i ICMI News, numret September 2008