Syfte

Nationalkommittén för matematik är en underorganisation till Klassen för matematik vid KVA – Kungl. vetenskapsakademien. Kommitténs syfte är bland annat att främja forskning och utbildning inom matematik särskilt att representera Sverige i den internationella unionen IMU – International Mathematical Union.

Uppdrag

Kungl. Vetenskapsakademien
Stadgar för Nationalkommittéerna
Fastställda av akademinämnden den 8 juni 2005, reviderade av akademistyrelsen 17 november 2016

1 § Uppgift
Nationalkommitténs uppgift är:

  • att främja forskning och utbildning inom sitt ämnesområde, särskilt att representera Sverige i de internationella unionerna,
  • att verka för samarbete med besläktade vetenskapsgrenar,
  • att verka för att stärka ämnesområdets ställning i samhället (skola, allmänhet och näringsliv),
  • att stå till förfogande som rådgivande organ åt universitet och andra delar av utbildningssystemet, samt
  • att verka som expertorgan åt Vetenskapsakademien

2 § Sammansättning
Kommittén består av högst 20 ledamöter, varav minst 2 bör vara akademiledamöter. Vid inval ansvarar berörd(a) klass(er) eller motsvarande i samråd med nationalkommittén ifråga för att förslag på nya ledamöter arbetas fram.
Val av ledamöter till nationalkommittén bereds av berörda klasser eller motsvarande efter förslag från kommittén. Beslut fattas i akademistyrelsen. Ledamot som valts för två hela perioder i följd bör ej omedelbart omväljas.
Kommittén utser inom sig ordförande och vice ordförande. Sekreterare utses inom eller utom kommittén.
3 § Beslutförhet, rösträtt
Kommittén är beslutför när ordförande eller vice ordförande och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.
4 § Sammanträden
Kommittén ska sammanträda minst en gång årligen samt därutöver när ärenden påkallar det. Kallelse utfärdas av ordförande minst två veckor före utsatt sammanträdesdag.
5 § Protokoll
Vid sammanträden förs protokoll som justeras av ordförande. Protokoll delges kommitténs ledamöter, ordförande och sekreterare för berörd klass samt akademien.
6 § Arbetsutskott
Kommittén får inom sig utse ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare och högst två andra ledamöter
7 § Arbetsgrupper
Kommittén får utse arbetsgrupper för handläggning av vissa frågor. Arbetsgruppen ska hålla kommittén fortlöpande underrättad om sitt arbete. Till ledamot av arbetsgrupp får väljas person som inte är ledamot av kommittén.
8 § Kontaktverksamhet
Kommittén ska eftersträva bästa möjliga kontakt med aktiva forskare inom sitt ämnesområde och näraliggande discipliner. Den får till sina sammanträden kalla även personer som inte tillhör kommittén men som genom sin verksamhet är berörd av frågor som skall behandlas inom kommittén
9 § Årsberättelse
Kommittén ska årligen före utgången av mars till akademien samt ordförande för berörd klass inge berättelse över verksamheten under föregående kalenderår.
10 § Verksamhet
Kommittén ska löpande redogöra för verksamheten för berörd klass eller motsvarande.